سعید مروی

استادیار دانشکده علوم پایه


نام: سعید مروی
دانشکده: علوم پایه
گروه: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s a e e d . m a r v i @ g m a i l . c o m

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک: